بازار مهر، بازاری به وسعت قلب ها
عرضه کننده محصولات مادران سرپرست خانواده

1 (18)

مهرمارکت  یا بازارچه مهر  بستری است برخط(آنلاین) برای اتصال مهرورزان مقیم داخل و خارج ایران  تا دست یاری به کودکان و خانواده هایی  دهند  برای برخاستن ، ایستادن و گام نهادن در راه زندگی ایمن و سالم و  یاری سازمانهای های مردم نهادی که در این راه تلاش میکنند.

مهرمارکت پلی است برای پیوند بی واسطه مهرورزان از سراسر جهان  با کودکان و مادران پاک و معصوم سرزمینمان ایران برای دستگیری  دستهایی پینه بسته که بجای گدایی و تکدی ،  برای عرضه تولیدات خودساخته شان دراز شده.

این بازارچه نخستین بار درسال ۱۳۹۹ خورشیدی با همت گروهی از ایرانیان مقیم خارج کشور برای معرفی محصولات کودکان و مادران محلات حاشیه شهر اصفهان که تحت پوشش انجمن غیردولتی و مردمی حمایت از کودکان چترنیلی قرار داشتند راه اندازی شد و تمام‌ظرفیت خود را بصورت کاملا رایگان در اختیار آنها قرار داد.

 

تمامی عواید حاصل از فروش این محصولات بدون کسر یک ریال به پدیدآورندگان این محصولات و انجمن حمایت از کودکان چترنیلی قرار میگیرد تا صرف خدمات  آموزشی و توانمند سازی و حمایت از کودکان درمعرض آسیبهای اجتماعی قرار گیرد.

بازار مهر